ببینید | تذکر کاظم صدیقی به دولت درباره برخورد با مردم!

ببینید | تذکر کاظم صدیقی به دولت درباره برخورد با مردم!

کاظم صدیقی به دولت درباره برخورد با مردم بااشاره به شیوه علی(ع)در برخورد باامت اسلام گفت:بی رحمی باامت ناصحیح بوده و تهدید و افراطی خطاب کردن مردم به ویژه جوانان متدین با لطف به امت نمی سازد و درست نیست.ما باید به مردم و امت خود لطف نشان دهیم و با دشمنان با زبان تهدید برخورد کنیم نه اینکه برعکس باشد.تهدید مردم و به وجود آوردن فضایی که کسی نتواند حرف خود را که گمان میکند حق است به جامعه ارائه دهد،خلاف آن چیزی است که علی(ع)توصیه کرده اند.

ببینید | تذکر کاظم صدیقی به دولت درباره برخورد با مردم!

دیدگاهتان را بنویسید