تازه ترین مطالبپربیننده ترین مطالب

کد مطلب: 34436
تاریخ انتشار: 21. بهمن 1396 - 9:17
درابتدای سخن به ریشه ومعنای انقلاب می پردازیم.انقلاب درلغت دگرگون شدن،تغییروتحول است ودراصطلاح رایج تغییرات اساسی وبنیادین درتمام نهادهاوجایگزینی سازمان نوین ومطلوب درچهارچوب اهداف وآرمانهای خاص است.

یادداشت -آوای مهرانانقلاب۵۷ایران درجهت تغییرنظامی فسادوآلوده به وقوع پیوست،وانقلاب ایران به دلیل مردمی بودن آن بسیارحائزاهمیت بودوباعث بیداری ملت های اسلامی شدانقلاب۵۷ایران دارای ۳مولفه بودکه منجربه موفقیت شداین مولفه هاعبارتندازاسلامی بودن ومردمی بودن و همچنین رهبری امام(ره)بودکه این گزاره هادرکنارهم باعث نهضت وپیروزی انقلاب شد.

.اینک انقلاب پابه عرصه۴۰سالگی نهاده وبه بلوغ خودرسیده ودر مسیرپرپیچ وخم همچنان بااقتدارایستاده وبعنوان الگوی نمونه برای کشورهای اسلامی وعدالتخواه باشد.

درمسیرانقلاب ریزش ها ورویش های زیادی صورت گرفته، که عمدتارویش های بیشتری داشته وبفرموده رهبری جوان نسل امروزانقلابی ترازنسل اول است واین نشانه رویش های انقلاب است واگرلغزشی ازجوانب خواص بوده است.

ملت ایران درهربهمنی انقلابی مجددداردوانقلاب خمینی هرساله تجلی میکندواین مسیرادامه داردواینک درانقلاب۹۶هستیم جایی که قدرتهای بزرگ دنیامقابل پیشرفت های جمهوری اسلامی قدخم میکنندوبه تاثیرگذاری این ملت اذعان دارند،امامردم کشوربقول رهبری نظام وانقلاب رادوست دارندوبه پای آرمان هایش ایستاده انداما"فساد"و"تبعیض"رابرنمی تابندواین هاراسمی برای انقلا ب خودمیدانندبه همین جهت مطالبه دارندو"گله مندند".

.ودرپایان ذکراین نکته ضروریست که مردم ایران باوجودتنگناهای اقتصادی وتحریم هاومشکلات معیشتی که دارندهمچنان درصحنه حضورددارن وباردیگربه جشن تماشایی انقلاب۹۶در۲۲بهمن خواهندآمدوبه ندای رهبرخودلبیک خواهندگفت#همه می آییم#


نظر شما