تازه ترین مطالبپربیننده ترین مطالب

کد مطلب: 33252
تاریخ انتشار: 7. دى 1396 - 14:31
ان العهدکان عنه مسولا...هماناازعهدالهی سوال میکنند.درقرآن وروایات،امامت عهدی الهی وموردسوال قرارخواهدگرفت وانسانها نمی توانندازآن بی توجه عبورکنند.

به گزارش آوای مهران:: طبق فرمایش بنیانگذارومعمارانقلاب((ولایت فقیه همان ولایت انبیاست))قطعامادرپیشگاه خداوندازاین((ثم لتسئلن یومئذعن النعیم))که براستی همان نعمت عظیم ولایت است موردسوال وبازخواست قرارخواهندداد.

ازاینروقطارانقلاب پس ازطی نمودن سه دهه ازآن باابتلائات ومصائب عظیمی رودرروبوده است ویکی ازاین امتحانات عظیم فتنه۸۸بود،که ملت فهیم ایران در۹دی۸۸با((تجدیدعهدی))دیگرچشم فتنه راکوروپای ولایت وآرمان های انقلاب ایستادندتابازهم ثابت کنندکه مااهل کوفه نیستیم علی تنهابماند...

امادراین آزمون ولایتمداری عده ای ازخواص باحمایت اجانب وسردمداران استکبارمردودشده وازمردم فاصله گرفتن ودرشرایطی که حماسه پرشورمردم رودرانتخابات۸۸رابه کام مردم وملت تلخ کرده وآب روبه آسیاب دشمن می ریختند.

یکی ارابعادفتنه ۸۸رهبری داهیانه مقام عظمای ولایت بودکه بیگانگان به تصورخودایران راباگرجستان و...دیگرکشورهاکه باانقلاب های مخملی فروریختنداشتباه گرفتندوبازهم شکستی دیگربرای فنته گران خارجی بود.واینک دردی۹۶مردم وملت فهیم ایران خودراآماده((عهددی))دیگری میکنندتابه هم نشان بدهندکه پای آرمان هاوارزشهامی مانند.


نظر شما